Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, reserveringsovereenkomsten of welke overeenkomsten dan ook gesloten tussen minicamping St. Jan en de huurder.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

A: vakantieverblijf : tent, vouwwagen, camper, toercaravan, (sta)caravan, zomerhuisje e.d.;

B: verhuurder: het bedrijf dat de plaats of het vakantieverblijf ter beschikking stelt;

C: huurder: degene die met de verhuurder de overeenkomst inzake de plaats of het vakantieverblijf aangaat.

Artikel 2: m.b.t. verblijfsplaats

 1. Het gebruik van de op het terrein aanwezige speel- c.q. ontspanningstoestellen is voor eigen  risico van huurder. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook zijdens huurder als gevolg van ondeskundig gebruik van de betreffende toestellen.
 2. Huurder is ermee bekend dat verhuurder naast een kampeeronderneming ook een agrarisch bedrijf exploiteert. Huurder dient de bijzondere omstandigheden die het agrarisch bedrijf met zich mee brengt in acht te nemen en daar rekening mee te houden.

Artikel 3: m.b.t. toeristenplaatsen, vakantieverblijven; inhoud overeenkomst

 1. De verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden aan de huurder ter beschikking de    overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor het opgegeven aantal personen te plaatsen.
 2. De verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden aan de huurder ter beschikking het overeengekomen vakantieverblijf voor de overeengekomen periode.
 3. De huurder mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.
 4. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de verhuurder aan de huurder verstrekte schriftelijke informatie.
 5. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 6. De overeenkomst komt pas tot stand na betaling van de in de reserveringsovereenkomst vermelde aanbetalingsom. 

Artikel 4: m.b.t. toeristenplaatsen, vakantieverblijven: deugdelijkheid en veiligheid

 1. De huurder zorgt er voor dat de electriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen.
 2. De verhuurder heeft het recht om in het vakantieverblijf van de huurder de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige electriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.
 3. Het is de huurder niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

Artikel 5: Onderhoud en aanleg

 1. De verhuurder draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
 2. Het is aan de huurder c.q. verbruiker niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, aan- en bijbouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook op, aan of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder toestemming van de verhuurder.

Artikel 6: Prijs

 1. De overeengekomen prijs geldt per dag en inclusief de kosten van gebruik van gas / water / riool / afval en 1 parkeerplaats, met uitzondering van het gebruik van electriciteit, CAI aansluiting en de toeristenbelasting tenzij van te voren anders is bekend gemaakt.
 2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de verhuurder extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die mede de huurder betreffen kunnen deze aan de huurder worden doorberekend.
 3. Verhuurder is bevoegd om een aanbetaling te vragen van maximaal 50%. Het staat verhuurder vrij de huurovereenkomst te ontbinden bij gebreke van betaling van de aanbetalingsom. Alle overeengekomen prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief het geldend BTW-tarief.
 4. Huurder kan de reserveringsovereenkomst annuleren tot een maand voor de ingangsdatum zonder nadere kosten. Indien de overeenkomst nadien wordt ontbonden is huurder de aanbetaling schuldig.

Artikel 7: Gedragsregels

 1. Huurder, zijn gezinsleden, logees of bezoekers zijn gehouden de door de verhuurder gestelde gedragsregels na te leven.
 2. De verhuurder zal de huurder in kennis stellen van de gedragsregels.
 3. Bezoek dient ten alle tijden door de huurder te worden gemeld aan de verhuurder.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op zijn terrein.
 2. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn logees of door hem toegelaten bezoekers.
 3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het terrein.
 4. Indien zal komen vast te staan dat verhuurder aansprakelijk is voor door huurder geleden schade, dan zal deze schade-uitkering nimmer meer zijn dan het bedrag dat door de WA-verzekeraar van verhuurder in het voorkomend geval zal worden vergoed.
 5. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 9: Duur en afloop van de overeenkomst

 1. De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 2. Tussentijdse beëindiging door de huurder: indien de huurder voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 10: Tussentijdse opzegging door de huurder en ontruiming bij wanprestatie

 1. Indien huurder, zijn gezinsleden, logees of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de standaardvoorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet; heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de huurder de plaats c.q. het vakantieverblijf te ontruimen en het terrein ten spoedigste te verlaten.
 2. Indien de huurder nalaat de plaats c.q. het vakantieverblijf te ontruimen, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder deze te ontruimen.

Artikel 11: Klachten

1. Eventuele klachten dient u ter plaatse en direct met de verhuurder op te nemen, teneinde deze in de gelegenheid te stellen e.e.a. op te lossen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan heeft u tot uiterlijk 3 weken na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij VeKaBo.

Aanvullende bepalingen:

 • Op de vertrekdatum dient u uw kampeerplaats voor 11.00 uur verlaten te hebben.
 • Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek bent u het vigerend overnachtingstarief verschuldigd.
 • De auto’s moeten geparkeerd worden op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
 • Alle tijdens uw verblijf gemaakte kosten en eventuele openstaande reserveringsgelden dienen uiterlijk op de vertrekdatum verrekend te zijn.
 • Alle gasten dienen zich aan de “spelregels” van de verhuurder te houden, o.a. de regels betreffende de rust gedurende nachtelijke uren.
 • Overtreding van deze regels kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben, zonder de restitutie van het kampgeld of huurbedrag.